Reproduction, Fertility and Development Reproduction, Fertility and Development Society
Vertebrate reproductive science and technology

Citation


Chen Xi, Shen Liu-Hong, Gui Li-Xuan, Yang Fang, Li Jie, Cao Sui-Zhong, Zuo Zhi-Cai, Ma Xiao-Ping, Deng Jun-Liang, Ren Zhi-Hua, Chen Zhong-Xu, Yu Shu-Min (2017) Genome-wide DNA methylation profile of prepubertal porcine testis. Reproduction, Fertility and Development 30, 349-358.

https://doi.org/10.1071/RD17067Download the article reference in the following formats:

Abstract Full Text PDF (903 KB) Export Citation