Reproduction, Fertility and Development Reproduction, Fertility and Development Society
Vertebrate reproductive science and technology

Citation


Niu Yiyuan, Zhao Xiaoe, Zhou Jiankui, Li Yan, Huang Yu, Cai Bei, Liu Yutai, Ding Qiang, Zhou Shiwei, Zhao Jin, Zhou Guangxian, Ma Baohua, Huang Xingxu, Wang Xiaolong, Chen Yulin (2017) Efficient generation of goats with defined point mutation (I397V) in GDF9 through CRISPR/Cas9. Reproduction, Fertility and Development 30, 307-312.

https://doi.org/10.1071/RD17068Download the article reference in the following formats:

Abstract Full Text PDF (711 KB) Export Citation