Reproduction, Fertility and Development Reproduction, Fertility and Development Society
Vertebrate reproductive science and technology

Citation


Wang Xiuge, Cui Xiaohui, Zhang Yan, Hao Haisheng, Ju Zhihua, Liu Deyu, Jiang Qiang, Yang Chunhong, Sun Yan, Wang Changfa, Huang Jinming, Zhu Huabin (2017) Splicing-related single nucleotide polymorphism of RAB, member of RAS oncogene family like 2B (RABL2B) jeopardises semen quality in Chinese Holstein bulls. Reproduction, Fertility and Development 29, 2411-2418.

https://doi.org/10.1071/RD17111Download the article reference in the following formats:


Abstract Export Citation